Årsmöte 9 juni 2021 kl. 1500 i Alingsåsparken.

 
 

Mötet kommer att hållas ”utomhus under tak” i cafélängan med ”coronaavstånd”.
 
Ingen servering men medtag gärna egen fika att intaga i parken före eller efter mötet.
 
Handlingar såsom Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisorernas berättelse och budget finns redan nu tillgängliga på hemsidan.

Förslag inför val av styrelse och övriga befattningar på SKPF årsmöte 2021.

 
 

4 ordinarie ledamöter på 2 år.
 
 
 
 
1 ordinarie ledamot på 1 år.
 
1 ordinarie revisor på 2 år.
 
1 revisorsuppleant på 1 år.
 
1 ledamot i föreningsarkivet på 1 år.
 
1 representant i Folkets hus på 1 år.
 
2 säkerhetsombud på 1 år.
 
 
2 konsumentombud på 1 år.
 
 
2 ledamöter till VG distriktet på 1 år.
 
 
2 ersättare till VG distriktet på 1 år.
 

Agneta Johansson
Karin Svensson
Sten Hultqvist
Vakant
 
Anita Johansson
 
Björn Lindardt
 
Kerstin Wannerstål
 
Lars Ringqvist
 
Gösta Lundén
 
Sten Hultqvist
Lars Ringqvist
 
Karin Svensson
Agneta Johansson
 
Agneta Johansson
Maj-Gull Hultqvist
 
Birgitta Engstrand
Barbro Björnelund

 

 

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås

 
 

 1.  Årsmötet öppnas
 2.  Parentation
 3.  Årsmötets behöriga utlysande.
 4.  Val av ordförande för mötet
 5.  Val av sekreterare för mötet
 6.  Val av 2 justerare tillika rösträknare
 7.  Fastställande av dagordning
 8.  Verksamhetsberättelse för 2020
 9.  Ekonomisk berättelse för 2020
10.  Revisorernas berättelse
11.  Beslut om ansvarsfrihet
12.  Val av kassör på 1 år
13.  Val av 4 ledamöter på 2 år
14.  Val av 1 revisor, 2 år
15.  Val av ersättare för revisor 1 år
16.  Val av ledamot i Föreningsarkivet, 1 år
17.  Val av representant i Folkets Hus 1år
18.  Val av säkerhetsombud och konsumentombud, 1 år
19.  Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till distriktets representantskap
20.  Beslut om rätt att teckna firma för föreningen, 2 var för sig
21.  Val av valberedning, minst 2 ledamöter
22.  Information från styrelsen
23.  Nya frågor
24.  Avslutning av årsmötet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och EKONOMISK RAPPORT för år 2020

Klicka/tryck på resp. ämne

 
Verksamhetsberättelse 2020
 
Balansrapport 2020
 
Resultatrapport 2020
 
Revisonsberättelse 2020
 
Resultatbudget 2021 (jfr 2020)
 

 

 

Protokoll fört vid SKPF avd. 53 årsmöte 2020-02-18.

 

Protokoll fört vid SKPF avd. 53 årsmöte 2020-02-18.

1. Mötet öppnades av ordf. Agneta Johansson
2. Till ordförande för mötet valdes Sonny Walting
3. Parentation. Sonny läste en dikt av Karin Boye, och det hölls en tyst minut
4. Till sekr. för mötet valdes Stig Bertil Svensson.
5. Till att justera protokollet valdes Maj-Gull Hultqvist och Anita Johansson
6. Dagordningen fastställdes.
7. Verksamhetsberättelsen godkändes.
8. Den ekonomiska berättelsen godkändes.
9. Revisorernas berättelse godkändes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Till ordförande på 2 år valdes Åke Aronsson.
12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Margareta Pollak, Lillemor Lindhardt, Maj-Gull Hultqvist.
Och på 1 år valdes Agneta Johansson och Karin Svensson.
13. Val av revisor på 2 år valdes Gösta Lunden och på 1 år Björn Lindhardt.
14. Revisorsersättare Kerstin Vannestål, på 1år.
15. Till ombud i Föreningsarkivet, Lars Ringkvist på 1 år.
16. Till repr. i Folkets Hus Valdes Gösta Lunden på 1 år.
17. Till trafikombud valdes Sten Hultqvist och Lars Ringkvist på 1 år.
18. Till ledamöter i VG Distriktet valdes Agneta Johansson och Maj-Gull Hultqvist,
Ersättare, Birgitta Engstrand och Barbro Björnelund. Alla på 1 år.
19. Valberedningen. Lillemor Lindhardt kvarstår och får hjälp av några i styrelsen.
20. Ersättning och arvoden. Ordf. och Kassör 900:- Övriga i styrelsen 600:- Övriga 200:-
21. Rätt att teckna firma för föreningen, Ordf. Åke Aronsson och Kassör Anita Johansson.
22. Årsmöteshandlingarna kommer på Hemsidan
23. Nya Ordf. Åke Aronsson avslutade årsmötet.

…………………………………………………………… ……………………………………………………………
Ordf. för mötet sekr. för mötet

Justerat:

………………………………………………………….. …………………………………………………….

 

 

Protokoll fört vid SKPF avd. 53 årsmöte 2019-02-26.

 

Närvarande ca 70 medlemmar
 
1 Ordf. Agneta Johansson hälsade medlemmarna välkomna
2 Sonny Walting valdes till ordförande för mötet
3 Parentation, Sonny läste en dikt av Karin Boye, och det hölls en tyst minut.
4 Till sekr. för mötet valdes Rolf Hansson.
5 Till att justera protokollet valdes Stig-Bertil Svensson och Majvi Svensson
6 Dagordning fastställdes
7 Verksamhetsberättelse godkändes.
8 Den ekonomiska berättelsen godkändes.
9 Revisorernas berättelse upplästes av Gösta Lunden och godkändes.
10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.
11 Till kassör på 2 år valdes Anita Johansson.
12 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Barbro Lilja, Arne Lilja och Sten Hultqvist och till styrelseledamöter på 1 år valdes Stig-Bertil Svensson och Karin Svensson
13 Till revisorsersättare valdes Kerstin Vannestål på 1 år
14 Till ledamot i föreningsarkivet valdes Lars Ringkvist på 1 år.
15 Till repr. i Folkets Hus valdes Gösta Lunden på 1 år.
16 Till trafik och konsumentombud valdes Stig-Bertil Svensson och Sten Hultqvist på 1år
17 Till ledamöter i VG distriktet valdes Agneta Johansson och Maj Gull Hultqvist som ordinarie och Stig-Bertil Svensson och Birgitta Engstrand som ersättare. Alla på 1 år.
18 Till valberedning valdes Barbro Lilja, Arne Lilja och Lillemor Lindhardt.
19 Förslag om ersättning och arvode upplästes och godkändes.
20 Rätten att teckna firma för föreningen har ordförande Agneta Johansson och kassör Anita Johansson, var för sig.
21 Styrelsen informerade om att kontoret flyttar till Folkets Hus till hösten 2019.
22 Inga nya frågor.
23 Upplysning om att årsmötesprotokollet finns att läsa på hemsidan och även på kontoret.
24 Mötet avslutades.

Ordförande Agneta tackade Mona Bruto för lång tjänst. Underhållning på mötet var musik och sång med Monica och Christer.

 

 

Protokoll fört vid SKPF avd. 53 årsmöte 2018-02-20.

 

Närvarande 75 medlemmar, samt repr. från PRO och SPF Hjorten.

1. Ordf. Agneta Johansson hälsade gäster och medlemmar, välkommna.
2. Sonny Walting valdes till ordf. för mötet.
3. Parentation. Sonny läste en dikt av Nils Ferlin, och det hölls en tyst minut.
4. Till sekr. för mötet valdes Stig Bertil Svensson.
5. Till att justera protokollet valdes Lars Ringkvist och Barbro Lilja.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Verksamhetsberättelsen godkändes.
8. Den ekonomiska berättelsen godkändes.
9. Revisorernas berättelse, upplästes av Gösta Lunden, och godkändes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Agneta Johansson valdes till ordförande på 2 år.
12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Rolf Hansson och Lillemor Lindhardt.
13. Till revisor på 2 år valdes Gösta Lunden, samt Björn Lindhardt, som ersätter Daina Carlgren.
14. Till revisorersättare valdes Kerstin Wannerstål på 1 år.
15. Till ledamot i Föreningsarkivet valdes Lars Ringkvist på 1 år.
16. Till repr. i Folkets Hus valdes Gösta Lunden på 1 år.
17. Till trafik- och konsumentombud på 1 år, valdes Stig Bertil Svensson, Sten Hultqvist och Barbro Björnelund.
18. Till ledamöter i VG distriktet valdes Agneta Johansson och Maj Gull Hultqvist som ordinarie och Stig Bertil Svensson och Birgitta Engstrand som ersättare. Alla på 1 år.
19. Rätt att teckna firma för föreningen har ordförande Agneta Johansson och kassör MajGull Hultqvist, var för sig.
20. Valberedning Arne Lilja, Barbro Lilja och Lillemor Lindhardt.
21. Mötets avslutning

Ordf. Agneta avtackar Jan Hellberg för sin medverkan i styrelsen och hälsade
Rolf Hansson välkommen.


SKPF avd. 53, årsmöte 21/2-2017

 

  1. Årsmötet öppnas

2. Parentation

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av 2 justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse för 2016

8. Ekonomisk berättelse för 2016

9. Revisorernas berättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet

11. Fyllnadsval av ordförande, 1 år

12. Val av kassör, 2 år

13. Val av 5 ledamöter, 2 år
 

14. Val av 1 revisor, 2 år

15. Val av ersättare för revisor 1 år

16. Val av ledamot i Föreningsarkivet, 1 år

17. Val av representant i Folkets Hus 1 år

18. Val av trafikombud och konsumentombud, 1 år

19. Val av försäkringsrådgivare, 1 år

20. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till

      distriktets representantskap

21. Beslut om rätt att teckna firma för föreningen,
      2 var för sig

22. Val av valberedning, minst 2 ledamöter

23. Information från styrelsen

24. Nya frågor

25. Avslutning av årsmötet

Sonny Walting

Stig-Bertil Svensson

Majvi Svensson, Barbro Björnelund

Godkändes

Godkändes

Godkändes

Godkändes

Beviljades

Agneta Johansson

Maj-Gull Hultqvist

Stig-Bertil Svensson, Mona Bruto,
Barbro Lilja, Arne Lilja, Sten Hultqvist

Daina Carlgren

Kerstin Wannestål

Arne Junler

Gösta Lundén

Jan Hellberg, Barbro Björnelund

Jan Hellberg

Stig-Bertil Svensson, Maj-Gull Hultqvist,

Mona Bruto, Jan Hellberg

Ordförande och kassör
 

Lillemor Lindhardt, Arne Lilja


 

SKPF avd. 53 har haft Årsmöte.2016-02-16

Årsmöte. Sonny avtackas.

Mötet öppnades av avdelningens ordföranden Sonny Walting. Han klargjorde för mötesdeltagarna att SKPF inte har något samröre med Fackförbundet Kommunal och deras lägenhetsaffärer som avslöjats i media. Därefter tändes ljus och lästes en av Carin Boyes dikter, följt av en tyst minut för att hedra medlemmar som gått hädan det gångna året.
Närvarande på mötet var inbjudna gäster från SPF Hans Bernhardsson och Leif Montell, och från PRO Gunnar Karlsson med fru.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Märta Liljegren, som är ordförande i SKPF-distriktets styrelse. Hon lotsade mötesdeltagarna igenom Verksamhetsberättelsen och Ekonomisk berättelse, revisor godkände räkenskaperna, och det beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.
Därefter var det dags för val; Till ordförande på två år efter avgående Sonny Walting valdes Carina Brevenborg. Tre ledamöter på två år, Lillemor Lindhardt, Kerstin Svensson och Jan Hellberg.
Två ersättare i styrelsen på ett år; Rose-Marie Andersson och Igor Andersson.
En revisor, två år; Gösta Lunden. Ersättare ett år; Kerstin Wannerstål.
Ledamot i Föreningsarkivet ett år; Arne Junler.
Representant i Folkets Hus ett år; Gösta Lunden.
Trafikombud och konsumentombud ett år; Jan Hellberg och Barbro Björnelund.
Försäkringsrådgivare ett år; Jan Hellberg, ersättare Igor Andersson
Två ledamöter till distriktets representantskap; Carina Brevenborg och Stig-Bertil Svensson.
Två ersättare; Maj-Gull Hultkvist och Lars Ringkvist.
Rätt att teckna firma för föreningen, två var för sig, valdes Carina Brevenborg och Maj-Gull Hultkvist.
Valberedning , tre personer väljes senare under året.
Efter dessa stadgeenliga val följde underhållning av Stig Löwenius. fika, information om kommande aktiviteter och nya Fonus-rabatter. Lars Ringkvist höll ett litet tacktal till den avgående ordföranden Sonny Walting, ”som styr och ställer men vet vad som gäller.”
Som sista programpunkt var det dragning på lotterierna, och vår nya ordförande fick då tillfälle att presentera sig och hälsa alla välkomna till nästa månadsmöte.

Lars R.


 

Valberedningens förslag vid SKPF avd 53s årsmöte 2016

 

Ordförande 2 år:  Carina Brevenborg

Val av 3 ledamöter 2 år: Lillemor Lindhardt, Kerstin Svensson och Jan Hellberg

Val av två ersättare på 1 år: Rose-Marie Andersson och Igor Andersson

En revisor på 2 år: Gösta Lundén

En revisorsersättare 1 år: Kerstin Wannestål

Representant i Föreningsarkivet 1 år: Arne Junler

Representant i Folkets Hus: Gösta Lundén

Val av trafik- och konsumentombud 1 år: Jan Hellberg och Barbro Björnelund

Försäkringsrådgivare 1 år: Jan Hellberg

Ersättare för försäkringsrådgivare 1 år: Igor Andersson

Två ledamöter och två ersättare till distriktets representantskap:
Ord.: Carina Brevenborg Stig-Bertil Svensson
Ers.: Maj-Gull Hultqvist Lars Ringkvist


Årsmöte hölls den 17 februari.

Klicka på länken nedan för att se Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelse 2014

SKPFs årsmöte 17 februari 2015.

Mötet öppnades av ordinarie ordföranden Sonny Walting som tände ett ljus och läste Carin Boyes dikt ”Kvällstilla” för att hedra och minnas de medlemmar som lämnat det jordiska under det gångna året. Efter en tyst minut valdes en ordförande att leda årsmötesförhandlingarna. Det blev- som tidigare år- Lennart Ryberg , och som sekreterare valdes Stig Bertil Svensson. Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson och Marianne Stark. Sedan var det genomgång av Verksamhetsberättelsen och Ekonomiska berättelsen för 2014 och revisorernas berättelse, därefter beslutade mötet ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Nu var det dags för val. Till kassör på två år valdes Maj-Gull Hultqvist, ledamöter på två år Lars Ringkvist ,Stig-Bertil Svensson och Jan Hellberg. Tre ersättare på ett år valdes också, det blev Carina Brevenborg, Igor Andersson och Lillemor Lindhardt. Till revisor på två år valdes Gösta Lunden och hans ersättare på ett år heter Daina Carlgren.

Till ledamot i Föreningsarkivet ett år ,valdes Arne Junler och som representant i Folkets Hus styrelse valdes Gösta Lunden också på ett år. Trafik-och konsumentombud på ett år Jan Hellberg. Försäkringsrådgivare ett år Igor Andersson,
som ersättare Jan Hellberg. Två ledamöter till distriktets representantskap Sonny Walting och StigBertil Svensson.
Som ersättare där valdes Maj-Gull Hultqvist och Lars Ringkvist.

Till att ha rätt att teckna firma två var för sig valdes Sonny Walting och Maj-Gull Hultqvist. Sist men inte minst viktigt,valdes Ulla Johansson och Igor Andersson till valberedning.

För att ta några axplock från det gångna årets verksamhet kan nämnas Lars-Erik och Johan Frändbergs besök på förra årsmötet, blomsterbindning av florist från Blomsterhaga, Eva Proder från Tandhälsan, trafikinformatör Kjell-Eve Jäderström, Gösta Sandberg som vet det mesta om Gamla Alingsås, och vårt traditionella luciabesök. I år kombinerat med julbasar. Våravslutningen på Tånga Hed med Gösta Fåglums museum och naturligtvis vår resa till Berlin och dagsresorna till Karlsborgs Fästning, Olidan , Saabmuseet, Göta Kanalresan, Torpa stenhus o.s.v.. Den som vill veta mer om t.ex. vår cirkelverksamhet och vår friskvård är välkommen till vår expedition tisdag, onsdag, torsdagar mellan 10.00-12.00. Verksamhetsberättelsen finns också på vår hemsida skpf53.se .

Lars R SKPF53

 

SKPFs årsmötesredogörelse 2013.

Den nittonde mars hade SKPF avd. 53 årsmöte i Folkets Hus. Mötet öppnades av v.ordf.

Lars Ringkvist som hälsade gästande representanter från PRO och SPF, Kent Engh resp. Hans Bernhardsson, och Gösta Hallin från Räddningstjänsten välkomna. Mötet inleddes med att v.ordf, läste en minnesdikt och påbjöd en tyst minut för de medlemmar som lämnat det jordiska.

Räddninstjänstens Gösta Hallin delade sedan med sig av sitt kunnande vad beträffar olycksfall och brandskydd, och han fick svara på många frågor från mötesdeltagarna. Han tipsade om allt som finns att läsa i ett stort antal broschyrer som ouml;verlämnades till dem som ville veta mer.

Nästa punkt på dagordningen var val av ordförande resp. sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

Där valdes Lennart Ryberg resp. Stig Bertil Svensson. Att justera dagens protokoll valdes Kerstin Wannerståhl och Ingemar Larsson. Verksamhetsberättelsen och Ekonomisk berättelse föredrogs av ordf. och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av revisorerna Daina Carlgren och Gösta Lunden.

Förslag att utöka styrelsen med en”webmaster”för handhavande av avdelningens hemsida på internet beviljades. Förslag om ersättningar och arvoden 11000:-beviljades, (oförändrat). Dags för omval av kassören Anita Johansson och tre ledamöter; Björn Lindhardt, Stig-Bertil Svensson och Lars Ringkvist på två år. Till ersättare i styrelsen på två år valdes Tage Johansson och Jan Hellberg.

Som studieorganisatör omvaldes Kerstin Svensson, Daina Carlgren omvaldes som revisor i en ny två-årsperiod och Arne Junler valdes på ett år till ombud i Föreningsarkivet. Som trafikombud valdes Jan Hellberg på ett år, försäkringsrådgivare Igor Andersson ett år, och ersättare där Jan Hellberg. Till Distriktets representantskap valdes S-B Svensson och Igor Andersson, ersättare Lars Ringkvist och Maj -Gull Hultkvist. Rätt att teckna firma var för sig beslutades för Sonny Walting och Anita Johansson Till valberedning omvaldes Birgitta Engström och Maj-Gull Hultkvist, Maj-Gull sammankallande.

Efter avtackning av årsmötesförhandlingarnas ordf. och sekreterare var det dags för det efterlängtade fikat och lottdragning på det påskinspirerade hantverkslotteriet. Därefter information om kommande aktiviteter under våren, det är månadsmötet i april, pubträffen första torsdagen i april, studieresa till Volvo i Göteborg, (fulltecknad i skrivande stund), och Våravslutningen den 14 maj på Hjortgården. Den planerade resan till Axevalla Travbana blir inte av på grund av avsaknad av anmälningar. Vi ser fram mot vårt planerade 20-års jubileum i september.

Lars R SKPF avd.53

 

SKPF hade årsmöte på Cupolen den 20 mars 2012.

Föreningen hade ett fullmatat program vid mötet, där var representant från Friskis o Svettis och kommunens ärståendesamordnare. Men i sedvanlig ordning behandlades de stadgeenliga frågorna först. Mötet öppnades, och inleddes med parentation över de medlemmar som lämnat oss för evigt med stor saknad.

Till ordf. för mötesförhandlingarna valdes Lennart Ryberg, till sekreterare valdes Igor Andersson

Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisorernas kommentar angående dessa upplästes och godkändes och mötet beviljade fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen. Sonny Walting omvaldes på 2 år till ordf. Mona Bruto, Kerstin Svensson och Gert Brax omvaldes som ledamöter på två år och Tage Johansson omvaldes,och Jan Hellberg nyvaldes som ersättare i styrelsen i ett år.

Kerstin Svensson omvaldes som studieorganisatör, Gösta Lunden som revisor 2 år, och Anita Bengtsson nyvaldes som revisorsersättare i ett år. Som ledamot i Föreningsarkivet omvaldes Arne Junler, som trafikombud omvaldes Gert Brax och som försäkringsrådgivare omvaldes Igor Andersson Det beslutades att ordf. och kassör har ätt att teckna firma var för sig för föreningen.

Ny valberedning utsågs,.Birgitta Engstrand som varit verksam i styrelsen i många år åtog sig uppdraget att tillsammans med Maj-Gull Hultkvist ansvara för att nytt blod tillförs i styrelsegruppens fortsatta verksamhet.

När årsmötesförhandlingarna var klara berättade Anna Nordkvist om ”Friskis o Svettis”, och tre ”prova på”-biljetter utlottades. Sedan var det Kommunens närståendesamordnare Ingela Funegårds tur att informera om vilka möjligheter som finns för alla anhörigvårdare att bli avlösta i sitt många gånger mycket krävande arbete. Fika och information om kommande aktiviteter ingick som vanligt i programmet. Årsmötet gästades av SKPF-distriktets ordförande Märta Liljegren, Lilian Johansson från PRO och Ingvar Lorensson från SPF.

Lars R SKPF avd.53 Alingsås.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *