Styrelsen-2019-2-a.gif

Rolf Hansson Anita Johansson Lillemor Lindhardt Barbro Lilja Arne Lilja Agneta Johansson Stig-Bertil Svensson Sten Hultqvist Karin Svensson

Möten, Arr. Kassör Studieorganisatör Medl.blad,Hemsida Resor Ordförande V.Sekreterare Lotterier Förplägnadsansvarig

Sekreterare V.Ordförande Medlemsansvarig


Styrelsens sammansättning 2018.

 

Ordförande: Agneta Johansson tel. 0706-892339

Delegerar arbetet, bevakar verkställighet, Information.

 

V.Ordförande: Barbro Lilja tel. 0702-148551

Medlemsbladet, hemsidan, information, resor.

 

Sekreterare: Rolf Hansson tel. 0706-325850

Möten, arrangemang.

 

V. Sekreterare: Stig-Bertil Svensson tel. 0706-343228

Medlemsansvarig.

 

Kassör: Anita Johansson tel. 0705-753792

Ekonomi.

 

 Lillemor Lindhardt tel. 13112 eller 0730-588882

Studieorganisatör.

 

 Arne Lilja tel. 0705-808001

Resor.

 

 Sten Hultqvist tel. 16141

Lotterier.

 

 Karin Svensson tel. 0733-743694 ell. 15252

Förplägnadsansvarig.

 


Ombud KPR: Sonny Walting tel. 636190

Stig Bertil Svensson tel. 0706-343228

 

Ersättare: Arne Lilja tel. 0705-808001

 

Ombud LPR: Majvi Svensson tel. 0737-348546


 

Valberedning: Barbro Liljatel. 0702-148551

Lillemor Lindhardttel. 13112 eller 0730-588882

 

Arne Lilja tel. 0705-808001


 

Revisor: Gösta Lundén tel. 43160

  Björn Lindhardt tel. 13112 eller 0706821357

Ersättare: Kerstin Vannestål tel. 18133


 

Ur SKPFs stadgar……

§ 12. Avdelningar
Mom. 4. Styrelse
Avdelningen väljer vid årsmötet en styrelse bestående av minst tre ledamöter eller fler med udda antal, varav ordförande och kassör väljs särskilt var för sig. Styrelsens mandattid ska vara två år och ledamöterna ska avgå växelvis. Första gången genom lottning så att ena året avgår ordföranden eller kassören jämte halva antalet av återstående del av styrelsen och andra året de övriga. Medlem kan samtidigt nomineras till olika uppdrag. Årsmötet beslutar om övriga styrelseledamöter därefter ska väljas gemensamt eller till varje styrelsepost särskilt. Om val skett gemensamt fördelar styrelsen inom sig de olika posterna. Styrelsen kan även inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per verksamhetsår. Samtliga sammanträden ska protokollföras. Om ledamot, som av avdelningen valts till särskild styrelsepost som ordförande och kassör, avgår under mandattiden ska kompletteringsval ske. I samma ordning som för val av ledamöter väljs för ett år i sänder minst två ersättare. Dessa inträder i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot eller vid dennes avgång, såvida inte kompletteringsval enligt föregående stycke ska göras. Ersättare inträder i styrelsen i den ordning de blivit valda eller i enlighet med årsmötets beslut. För ersättare, som inträder i styrelsen efter avgående ledamot, dock inte till särskild styrelsepost, gäller dennes mandatperiod oavsett vad i föregående stycke sägs om mandattidens längd för ersättare. Avdelningen har rätt att besluta, att till styrelsens ledamöter utgå arvode, vilket i sådana fall bestäms före valet. För att ett beslut blir giltigt krävs att fler än hälften av samtliga ledamöter är närvarande och mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsen ansvarar för avdelningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och beslut enligt dessa stadgar. Styrelsen ska till årsmötet lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för det föregående verksamhetsåret, som anges i moment 6. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *