Styrelsen-2020-2-kopiers-scaled.gif

Anita Johansson Lillemor Lindhardt Agneta JohanssonMargareta PollakÅke AronssonMaj-Gull Hultqvist Sten Hultqvist Karin Svensson

Kassör Studieorganisatör Medlemmar,resorSekreterare Ordförande Resor,förplägnadTekniknsvarig Förplägnadsansvarig


Styrelsens sammansättning 2020.

 
 

Ordförande: Åke Aronsson tel. 070-6234828     ake.annica@telia.com

Delegerar arbetet, bevakar verkställighet, Information, programbladet.
 
 

Sekreterare: Margareta Pollak tel. 076-8795553     margareta.pollak@gmail.com

Möten, arrangemang.


 

Kassör: Anita Johansson tel. 0705-753792     tageochanita@hotmail.com

Ekonomi.
 
 

 Lillemor Lindhardt tel. 13112 ell 0730-588882     bldt@telia.com

Studieorganisatör.
 
 

 Agneta Johansson tel. 070-6892339     agnetagerd@hotmail.com

Medlemmar, resor.
 
 

 Maj-Gull Hultqvist tel. 070-9464341     maj-gull_hultqvist@hotmail.com

Resor, förplägnadsansvarig, informatör.
 
 

 Sten Hultqvist tel. 073-1425671     maj-gull_hultqvist@hotmail.com

Teknikansvarig, inköp, lotterier.
 
 

 Karin Svensson tel. 070-3966513

Förplägnadsansvarig.

 


 

Ur SKPFs stadgar……

§ 12. Avdelningar
Mom. 4. Styrelse
Avdelningen väljer vid årsmötet en styrelse bestående av minst tre ledamöter eller fler med udda antal, varav ordförande och kassör väljs särskilt var för sig. Styrelsens mandattid ska vara två år och ledamöterna ska avgå växelvis. Första gången genom lottning så att ena året avgår ordföranden eller kassören jämte halva antalet av återstående del av styrelsen och andra året de övriga. Medlem kan samtidigt nomineras till olika uppdrag. Årsmötet beslutar om övriga styrelseledamöter därefter ska väljas gemensamt eller till varje styrelsepost särskilt. Om val skett gemensamt fördelar styrelsen inom sig de olika posterna. Styrelsen kan även inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per verksamhetsår. Samtliga sammanträden ska protokollföras. Om ledamot, som av avdelningen valts till särskild styrelsepost som ordförande och kassör, avgår under mandattiden ska kompletteringsval ske. I samma ordning som för val av ledamöter väljs för ett år i sänder minst två ersättare. Dessa inträder i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot eller vid dennes avgång, såvida inte kompletteringsval enligt föregående stycke ska göras. Ersättare inträder i styrelsen i den ordning de blivit valda eller i enlighet med årsmötets beslut. För ersättare, som inträder i styrelsen efter avgående ledamot, dock inte till särskild styrelsepost, gäller dennes mandatperiod oavsett vad i föregående stycke sägs om mandattidens längd för ersättare. Avdelningen har rätt att besluta, att till styrelsens ledamöter utgå arvode, vilket i sådana fall bestäms före valet. För att ett beslut blir giltigt krävs att fler än hälften av samtliga ledamöter är närvarande och mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsen ansvarar för avdelningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och beslut enligt dessa stadgar. Styrelsen ska till årsmötet lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för det föregående verksamhetsåret, som anges i moment 6. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *